Stěžejní činností ZD Rosice u Chrasti je rostlinná výroba.

Rostlinná výroba ZD Rosice u Chrasti

Výměra obhospodařované zemědělské půdy je – 1975 ha, z toho orné půdy – 1871 ha.
V osevním postupu mají nejvyšší zastoupení obiloviny se specifikací na potravinářskou pšenici, sladovnický ječmen a krmné obilí.
Výměru kukuřice na siláž redukujeme na potřebné množství pro živočišnou výrobu. Kukuřici na zrno – osevní plochy regulujeme dle požadavku trhu a cenových relací a pro vlastní potřeby na krmné účely.
Ozimou řepku pěstujeme minimálně na 300 ha. Rozsah víceletých pícnin je dán potřebou živočišné výroby.
V osevním postupu ponecháváme v malém rozsahu hrách, pelušku a směsky na plochách dle situace na trhu.
Pro rok 2012 plánujeme zařazení 100 ha cukrovky do osevního postupu jako vhodné předplodiny pro sladovnický ječmen.
Zajištění prací v rostlinné výrobě – veškeré práce zajišťujeme vlastními mechanizačními prostředky, včetně hnojení organickými hnojivy. Pouze výživu průmyslovými hnojivy z části řešíme dodavatelsky například jarní letecké přihnojení dusíkatým hnojivem.
V oblasti hnojení především využíváme chlévské mrvy, zeleného hnojení a vyššího stupně zařazení plodin obohacujících půdu dusíkem.

Odpovědní pracovníci

Rostlinná výroba

Zlatohlávek Michal
+420 773 772 397

Mechanizace

František Kobosil
+420 778 725 917

Krmný úsek

Zdeněk Vrzal
+420 770 169 148

Sklad

Josef Drahoš
+420 602 189 452
Název projektu:

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti – investice do RV

Název operace:
Investice do zemědělských podniků
Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.
Realizováno za podpory dotace z Programu rozvoje venkova operace 4.1.1 - investice do zemědělských podniků, záměr g) rostlinná výroba.

Čím se zabýváme

Zajišťujeme služby v oblasti výroby a dodávky pekařských výrobků, zemědělskou výrobu, porážku jatečních zvířat spojenou s prodejem vlastních výrobků.

Naše služby

výroba a dodávky pekařských výrobků
porážka jatečních zvířat
zemědělské výroba
prodej vlastních výrobků
Projekt: Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti – investice do RV
Název operace: Investice do zemědělských podniků
Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku. Realizováno za podpory dotace z Programu rozvoje venkova operace 4.1.1 - investice do zemědělských podniků, záměr g) rostlinná výroba.
© 2022 ZD Rosice u Chrasti | Vyrobilo studio
Ochrana osobních údajů
userarrow-circle-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram